Information om årsmöte i Smidö Tomtägareförening 2020, samt erbjudande om att föreslås till valbar position.

P.g.a. Covid 19 så får vi i år inte ha ett fysiskt årsmöte där vi alla träffas. Trots detta så behöver vi ha ett årsmöte på något sätt så att styrelsen har mandat att fortsätta förvaltningen av Smidö.

Smidö Tomtägareförening styrs inte av Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar men vi har tidigare lutat oss mot den lagen för att ta vägledning i vissa frågor och tänkte göra så även här.

I (SFS 2020:198) Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, står följande:

”5 §               Trots 6 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får styrelsen i en ekonomisk förening inför en viss föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i stadgarna och utan att det anges i kallelsen till stämman.”

Styrelsen för Smidö Tomtägareförening har, med detta som stöd, beslutat att genomföra årsmöte 2020 genom poströstning. Resultatet kommer sedan att sammanställas till ett protokoll som skickas ut till medlemmarna.

 

Vänligen läs mer genom att följa länken: Smidö Information om årsmöte samt Valbara positioner 2020

/Styrelsen

Posted on: 2020-04-28, by :