Frågor och svar till information i kallelsen till Smidö Tomtägareförenings årsmöte 2020

Hej!

I kallelsen till Årsmötet 2020 utlovade vi att återkomma med eventuella frågor med medföljande svar på hemsidan. Till dags dato har det inkommit två frågor som redovisas nedan:

Fråga 1: Balansräkningen (Leverantörsskulder, skatt) stämmer inte mot Not 2.

Svar 1: Det är helt korrekt. Där blev det ett fel när vi skrev dit informationen. Det totala beloppet på Not 2 skall vara 1 078 181kr och inte 1 066 499. Korrekta belopp skall vara enligt nedan.

 

Balansräkning 2019-12-31
  Not 2019 2018
Anläggningstillgångar
Byggnader 1 1
Bryggor 1 590 882 620 897
Fibernätet 1 123 183 133 448
Lekplats 1 82 507 89 383
Bojbåt 1 12 000 19 000
Badflotte 1 24723 26 097
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 673 5 026
Övriga korta fordringar 593 0
Kassa och Bank 1 291 705 1 155 241
SUMMA TILLGÅNGAR 2 132 266 2 049 091
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 764 461 658 671
Reservfond 95 744 95 743
Årets resultat 22 281 105 789
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder, skatt 2 1 078 181 1 011 488
Skuld till tomter som betalt fiberanslutning 34 800 40 600
Förutbetalda arbetspass 3 136 800 136 800
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 132 266 2 049 091

 

NOTER
Not 1 Avskrivningar Inventarier (Se nästa sida)
Not 2 Leverantörsskulder
Skatteskuld 3 128
Personalens källskatt 4 800
Sociala avgifter 3 754
Leverantörsskulder 1 066 489
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa 1 078 181

Fråga 2:

Vad är Service avgift fiber ? Och kostnad Service Fiber? Frågar eftersom jag tidigare drev ett fiberföretag med installationer, och ISP verksamhet. Är det inte Telenor som äger nätet?

Svar 2:

Tomtägareföreningen äger nätet.

Telenor har ensamrätt på att sälja tjänster i det i 10 år.

Avgiften är för att täcka kostnaden för ett serviceavtal vi har med Telenor (de lagar nätet om det går sönder i princip)

 

/Styrelsen

Posted on: 2020-05-11, by :