Dom från miljööverdomstolen

2009 påbörjade tomtägareföreningen arbeten med en utfyllnad mellan område 5 och 8, detta arbete anmäldes till Länsstyrelsen. Ärendet har därefter hanterats av länsstyrelsen, miljödomstolen och miljööverdomstolen, med inblandning av naturvårdsverket.

Först tog länsstyrelsen, som ansåg att arbetena var markavvattning, beslut om att föreningen skulle återställa marken till ursprungligt skick. Länsstyrelsen polisanmälde även händelsen, då markavvattning är ett brott.

Därefter upphävdes länsstyrelsens beslut av miljödomstolen efter att föreningen överklagat beslutet.

Nu har även miljööverdomstolen tagit ställning till ärendet, då länsstyrelsen överklagat miljödomstolens dom. Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom, och fastslår att arbetena inte var markavvattning.

läs miljödomstolen 20120308 dom.

Under processens gång har även polisutredning lagts ned eftersom något brott ej kunnat styrkas.

Tomtägareföreningen uppger att man efter samråd med länsstyrelsen avser påbörja arbetet med att snygga till området som sett lite tråkigt ut de senaste åren.

Posted on: 2012-05-17, by :