Allmänningar

Allmänningar och anläggningar därpå

Tomtägareföreningens områden utanför de enskilda tomterna är Smidös gemensamma egendom. Det är ett gammalt kulturlandskap som måste vårdas och underhållas så att det behåller den karaktär som präglar Mälaröarna. Trädfällning och röjning får endast utföras enligt styrelsens anvisningar eller efter samråd med utskottet för allmänningar och anläggningar. Körning med motordrivna fordon (moped mm) på allmänna områden får ej förekomma. För föreningens holmar gäller de av Stockholms Länsstyrelse fastställda bestämmelserna för naturreservat.

Almänna arbetsdagar

Varje år anordnas allmänna arbetsdagar under våren och höstens där sådana Smidö-karta-inkl-tomtnr-webarbeten som underhåll av anläggningar, renhållning inom parkområden och förbättringar m.m. ska utföras. Avsikten med dessa arbetsdagar är dels att hålla medlemsavgiften så låg som möjligt, dels att genom gemensamt arbete få medlemmarna i föreningen att lära känna varandra och att värna vårt fina område. Vår och/eller höst anordnas extra arbetsdagar om så behövs. Medlemmar som ej haft tillfälle att deltaga i allmän arbetsdag kan i stället deltaga i extra arbetsdag. Vidare kan tomtägare efter godkännande av arbetsledare göra arbete på annan tid (dock senast höstarbetsdagen). Varje arbetsdag omfattar fyra timmar. Datum för arbetsdagarna fastställs av årsmötet. Under de allmänna arbetsdagarna indelas deltagarna i arbetslag, vilkas omfattning anges på följande kartskiss. Områdesansvariga utses av Styrelsen. För mer information om  allmänningar, kontakta Allmännigsansvariga styrelse ledamot.

Vattenområden, fiske och badplatser

Smidö’s vattenområden är stor. Fisket i Smidös vatten regleras i de gällande smid-område-inkl-holmarlagarna om fiske i insjö och längs svensk kust och de av Länsstyrelsen utfärdade kungörelser som reglerar fisket. Utskottet svarar för underhåll av föreningens anläggningar vid badplatserna och till styrelsen inkomma med förslag till reparationer eller nyanskaffning jämte uppgifter om kostnader härför. Det ingår fördslag till vassbekämpning och liknande åtgärder för att hålla stränderna och vattenområden vid bryggor och badplatser öppna och snygga. Minst en gång varje år ses över föreningens holmar med avseende på att de för dem utfärdade ordningsföreskrifter efterföljs samt till styrelsen lämna förslag till rapport över iakttagelser till vederbörande myndighet.

Båtbryggor och båtuppläggningsplatser

Båtägare vid närliggande bryggor bildar tillsammans ett brygglag, som utser en bryggfogde och en vice bryggfogde. Båtägare får förtöja sin båt vid egen boj med bojsten eller med egna Y-bommar på sådant sätt att bredvidliggande båtar eller bryggor icke skadas. Båtägaren ska hålla sin båt försäkrad mot skador på tredje man, under tiden som båten ligger vid bryggan. Om man vill ha bryggplats eller säga upp en bryggplats ska man anmäla detta till bryggfogden senast 1 april. Vid utebliven uppsägning är båtägare betalningsansvarig för 1 år till. Brygglaget iordningsställer resp. vinterpreparerar bryggorna inkl. upptagning/iläggning av bommar etc. på dagar som bestäms av årsmötet. Bryggfogde övervakar ordningen och fördelar båtplatser. I samråd med bryggutskottet till styrelsen föreslå underhållsåtgärder och nyanskaffningar.