Tomtägareföreningen

Tomtägareföreningen äger allmänningar och bryggor samt sköter om underhåll och drift av dessa. Smidö Tomtägareförening bildades år 1961 av fastighetsägarna inom Smidös område i Låssa församling, Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Smidö Tomtägareförening är en ideell förening och föreningens område omfattar huvudön Smidö samt holmarna Lilla Notskär, Långskär, Stora Notskär, Herrmete och Mösskär. Bestämmande organ är årsmötet som hålls i mars/april varje år. På årsmötet väljs styrelsen och fastställs avgifter för nästkommande år. Den löpande driften sköts av styrelsen. För underhåll av allmänningar samlas medlemmarna för två arbetsdagar per år. Det finns båtplats för de boende som önskar vid någon av våra båtbryggor. Platserna delas ut i tur och ordning. Båtplatsen debiteras efter båtbredd. För skötsel av allmänningarna används en skötselbeskrivning och mer detaljerade skötselplaner per område.

Föreningens ändamål är att tillvarata alla för tomtägarna inom området gemensamma angelägenheter såväl ekonomiska som ideella och i sådant hänseende särskilt äga och förvalta till området hörande allmänningar och fiskevatten jämte anläggningar inom området såsom byggnader, bryggor, brunnar m.m. samt övriga tillgångar. Medlem av föreningen är lagfaren ägare till fastigheten. Medlem av Tomtägareföreningen ska vid överlåtelse av fastighet upplysa köparen/köparna att förvärvet även innefattar medlemskap i Smidö Tomtägareförening med rättigheter och skyldigheter enligt föreningens stadgar. Medlem är skyldig att deltaga i föreningens allmänna arbeten som föreningen bestämmer med en arbetskraft per tomt enligt bestämmelserna. För varje fastighet som medlem äger erlägges en årlig medlemsavgift och eventuellt extra avgifter vars storlek bestäms av årsmötet.

Styrelsen, som utses bland föreningens medlemmar, har sitt säte på Smidö, och består av sju ordinarie ledamöter jämte två suppleanter för dessa. När årsmötet eller extra möte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs på föreningens årsmöte växelvis för en tid av två år och så att varje år minst tre ledamöter väljs.

  • Verkställa av årsmöte eller extra möte fattade beslut.
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
  • Inom ramen för beslutad budget, ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • Föra föreningens talan mot enskilda medlemmar, myndigheter och andra utomstående intressenter.
  • Ansvara för och vårda föreningens egendomar och tillhörigheter, större förändringar av allmänningarna i form av t.ex. nyanläggning, nyplantering eller mer omfattande trädfällning, ska föreläggas årsmötet för beslut.
  • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
  • Förbereda årsmöte och upprätta årsredovisning.
  • Tillse att föreningens räkenskaper föres enligt god räkenskapssed.

Förtroendevalda i Smidö Tomtägareförening för 2019 hittar du här:

Förtroendevalda 2019