Frågor och svar

Här hittar man svar på frågor som har kommit till Tomtägareförening eller Vägsamfällighet. Om du har en fråga som inte har svar här får du gärna kontakta oss.

FAQ last updated: 2017-05-21

Träd på våra allmänningar

Om du önskar ta ner träd på våra allmänningar så gäller särskilda regler. I skötselplanen står tydligt att de som har tomt som gränsar mot allmänningen mot Mälaren ska kunna se vattnet från tomten. Detta innebär inte panoramautsikt från hela tomten eller från sin uteplats. Det står även att närmast tomten ska några träd stå som inramning och för att delvis dölja huset från insyn.

Om du anser att gallring behövs så ska du kontakta din områdesansvarige (använd blanketten för ändamålet samt markera träden på en förstorad kartbild)som i sin tur kontaktar allmänningsansvarig.

Allmänningsansvarig inspekterar området och märker de träd som får tas bort. Därefter får tomtägaren och områdesansvarig tillbaks blanketten ifylld där det framgår vilka träd som ev. får tas ner. Tomtägaren ska själv ombesörja nertagningen och är ansvarig för att allt ris och virke borttransporteras.

Olovlig avverkning av träd är ett brott, skadegörelse, vilket är straffsanktionerat och kan få allvarliga konsekvenser:

Brottsbalken 12 kap.

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).

Den som avverkar trädet kan även dömas att betala skadestånd till fastighetsägaren (i det här fallet Tomtägareföreningen). Om olovlig avverkning upptäcks kommer det att polisanmälas!

 


För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs goda siktförhållanden i korsningar och vid utfarter. Dessutom ska körbanor samt gång- och cykelvägar hållas fria från hinder. Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i Plan- och bygglagen.

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om hur en tomt ska skötas:

§15 En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Fastighetsägaren ansvarar för detta och om reglerna inte följs kan denne bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Vid olycksfall eller brand är det viktigt att vegetation inte sticker ut utanför tomtgränsen eller ut över gång-, cykel- och körbanor så att framkomligheten för räddningstjänsten försämras. Detta är viktigt att tänka på vid beskärning och framför allt när trädgården planeras och anläggs. Stora buskage och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns, medan mindre häckar bör placeras minst 60 centimeter innan för tomtgräns.

Klipp+häcken_20140508


Då det har varit en del missförstånd på senare tid om huruvida misteln är en fridlyst art eller ej, och om man får skörda den på egen mark så vill jag göra ett förtydligande.

Mistel är fridlyst i Sverige enligt 8 § Artskyddsförordningen (2007:845). Det innebär att det är förbjudet att plocka eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar av mistel och ta bort eller skada frön eller andra delar. Detta innebär att du inte får fälla ett träd som det växer mistel i eftersom du då skadar misteln.

Undantag från fridlysningen

Det finns ett undantag, som innebär att det är tillåtet att skörda mistel om följande punkter är uppfyllda:

 • Den som plockar misteln äger eller arrenderar marken där träden står och
 • trädet är döende eller försvagat på grund av mistlarna och
 • det växer så många mistlar i området att misteln inte kan riskera att försvinna i området efter att man har skördat misteln.

Om du är tveksam hur du skall agera, kontakta Styrelsen


Vill du bli av med sprängsten ?
De som vill bli av med sprängsten uppmanas kontakta tomtägareföreningens styrelse, föreningen kan ta emot sprängsten till piren vid infartsbryggorna. Man får inte lägga sprängsten vid bryggan, den måste tippas direkt.


Den som är intresserad av att använda bastun enligt ovan är välkommen att höra av sig till Sam och Birgitta Forsberg, Smedslingan 53, tel: 582 423 20.

Villkor:

Insats f.n. kronor 900:– för obegränsat utnyttjande, ingen tidsbokning ( finns det hjärterum finns det stjärterum).
För enstaka bad kronor 50:– och anmälan hos Forsberg för upplåsning av bastun.
Vuxna ansvarar för att inga barn kommer till skada eller lämnas ensamma i bastun.
Egen ved medtages.
Elden skall vara släckt och bastun låst efter vid lämnandet.

För att alla skall trivas ser var och en till att bastun städas efter användning.

Ett kodlås kommer att installeras och kod utlämnas till den som vill köpa in sig.

Vi hoppas att fler än vi på Ingefärsudden skall tycka det är trevligt att utnyttja denna bastu.

Välkommen!


Smidö Tomtägareförening har ett fibernät som fastigheter på Smidö kan ansluta sig till och därigenom beställa bredband, telefoni och TV-tjänster. Föreningen har förberett med tomrör fram till tomtgräns till alla fastigheter på Smidö, därefter får varje fastighetsägare ta beslut om att ansluta sin fastighet till nätet.

Anslutningen sker i tre steg

 1. Inkoppling av tomrör från tomtgräns.
 2. Inkoppling av fiber.
 3. Beställning av tjänster (bredband / telefoni / TV).

Det är inte obligatoriskt att göra alla steg. Man kan t.ex. koppla in tomrör samtidigt som man drar in kommunalt VA, och sedan vänta med fiberinkoppling så länge man vill / lämna det till framtida ägare.

Beställa

Kontakta fiberutskottet fiber@smido.se för beställning.

Mer om steg 1

Tomrör levereras och kopplas in av Tomtägareföreningen eller av föreningen utsedd entreprenör (kostnad beroende på tomrörets längd, ca 1000kr). Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och dra in tomröret i huset (det är naturligtvis lämpligt att göra detta i samband med indragning av kommunalt VA).
Tomröret består av ett 25mm svart PEM-rör som ser ut precis som ett vattenrör, men det innehåller även en tunnare inre rör. Tomröret dras in i huset till en plats där det går att fast montera en liten låda som kallas mediakonverter, det måste finnas eluttag till mediakonvertern. Tomröret får inte krökas med en böjningsradie mindre än 50cm, vilket innebär att det är lämpligt att placera mediakonvertern nära den plats tomröret i väggen, t.ex. på en källarvägg eller liknande.

Mer om steg 2

Inkoppling av fiber beställs av tomtägareföreningen och utförs av en entreprenör. Kostnad beror på hur många som kan anslutas vid samma tillfälle, ca 10 000 – 14 000 kr

Mer om steg 3

Föreningen har ett avtal som ger Bredbandsbolaget (tidigare Tele2) ensamrätt att sälja tjänster i nätet. Tjänster beställs av boende direkt hos Bredbandsbolaget, Tomtägareföreningen är inte inblandad i detta. Det är Bredbandsbolagets ordinarie tjänsteutbud och priser som gäller, se bredbandsbolaget.se


Om man råkar ut för ett olycksfall eller blir akut sjuk på Smidö, och larmar räddningstjänsten via larmnumret 112, så händer det att larmoperatören väljer att skicka en ambulanshelikopter.

Under senaste åren har det hänt att helikoptern har haft svårt att veta var de ska landa (speciellt efter mörkrets inbrott), med fördröjningar till följd.

SOS Alarm och företaget Medicopter (som flyger för både Stockholms och Uppsala läns landsting) har gett oss följande instruktioner hur vi bör göra för att få en så snabb och effektiv helikopterlandning som möjligt:

 • OBS: Det finns ingen registrerad landningsplats för helikopter på Smidömedicopter
 • I första hand vill piloten landa så nära patienten som möjligt.
 • Om du bedömer att det inte går att landa i närheten där patienten finns, så försök om möjligt att ta patienten till en plats där helikoptern kan landa.
 • Det som krävs är en yta 20 x 20 meter som är jämn och (någorlunda) kortklippt. Det är bra om det inte finns träd eller kraftledningar alltför nära (helikoptern landar gärna snett nedåt)
 • Om ni inte känner till en bra yta, så är fotbollsplanen vid föreningslokalen eller ängen vid infarten (när den är klippt) bra alternativ.
 • För att leda piloten rätt är det bästa sättet att parkera en bil vid den tänkta landningsplatsen och sätta på 4-vägsblinkers (varningsblinkers). I mörker har piloten mörkerglasögon vilket gör att varningsblinkers syns långväga. Undvik att lägga ut lakan e.dyl på marken då dessa flyger upp och kan fastna i rotorbladen.
 • Om du vill påkalla pilotens uppmärksamhet genom att vinka e.dyl, så sluta inte bara för att du ser helikoptern. Det är inte alls säkert att piloten har sett dig, bara för att du ser helikoptern. Om du använder en ficklampa eller liknande, så undvik en lampa med LED-ljus, det syns inte i pilotens mörkerglasögon.
 • Meddela gärna SOS-operatören hur du tänker göra, så kan de meddela piloten hur du tänkt.

Vår utegym har ett kodlås som säkerställer att bara Smidö boende användar trainingsmaterialet. Koden hittar man i medlemsbiblioteket.

Tänk på följande saker när man använder utegymet:

 • Låset ska ligga med siffrorna neråt så att det inte regnar ner i det.
 • Användarna får vara försiktiga mot sig själva med skador, skador på altan, luckan etc. Svinga inte kloten i närheten av folk.
 • Allt ska läggas tillbaka i lådan efter användning & inget får lämna gymet.

På Smidö ligger så kallat ‘lågtryck avlopp’ som kräver en pump som monteras och driftas rätt. En detaljerad monterings och drift beskrivning finns i medlemsbiblioteket. Här följer allmänt information om LPS.

LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest på- tagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer terrängen både uppåt och nedåt för att kunna ansluta sig till av- loppsnätet. En pumpenhet placeras vid fastigheten och trycker iväg avloppsvattnet med hjälp av en skärande pump.

En LPS-enheten är sammansatt av en tank, en eller flera pumpar beroende på modell, automatik och monterings- detaljer. Till tankens inlopp leds fastighetens utgående avlopp med självfall. Från tankens utlopp leds avloppet i en tryckledning, vidare till anslutningspunkten. Pumpen innehåller nivåautomatik som gör att den startar när vattnet i tanken når en viss startnivå, och stannar när nivån kommit ner till den lägre stoppnivån. Automatiken ger också sig- nal vid otillåten hög nivå i tanken varpå larmorsaken snarast bör åtgärdas.

LPS-enheten kan ta hand om det avloppsvatten som tillåts vid en normal kommunal anslutning, dvs EJ bindor, blö- jor, kläder, trasor, tops etc. Större mängder fett kan orsaka problem i såväl självfallsledningar som tryckledningar. För anslutning till storkök, caféer och liknande anläggningar skall fettavskiljare installeras före pumpstationen.

Uppsamlingstanken är dimensionerad efter normal vattenförbrukning och pumpens arbetsintervaller. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar. Pumpen är försedd med en backventil. Om pumpen är kopplad till tryck- avloppsnät skall en backventilen även monteras vid tomtgräns. Backventilerna förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka till fastigheten eller i uppsamlingstanken.

LPS2000E/Ex

LPS2000E/Ex är en villapumpstation för placering i mark i anslutning till fastigheten. Kapaciteten för E-modellern är 1-2 normalhushåll. Ex modellen har större sump och klarar upp till 2-3 normalhushåll.


Det är fastighetsägarens ansvar att gräs, buskar och träd utefter vägarna hålls efter för att fri sikt ska bibehållas. Röj i diket framför egen tomt och håll fri sikt vid korsningar (Se §9 i Tomtägarföreningens stadgar).

Trafiksäkerheten på ön – klipp häcken, rädda liv!

Riktlinjer är hämtade från Trafikverket och materialet ”Klipp häcken – rädda liv” som du kan hitta på kommunens websida. Vägsamfälligheten är som väghållare ansvarig för säkerheten, och riskerar skadestånd om regleringar inte efterlevs. Alla uppmanas därför uppmanat alla till att hålla efter gräs, buskar och träd utefter vägarna för att fri sikt ska bibehållas.

Sammanfattning av reglerna och rekommendationerna:

växövervägOm du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska fria höjden över körbana vara minst 4,6 meter. 
växvägutfartVid utfart ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan
växvägkorsningTomt vid vägkorsning får inte ha växter högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet